رویداد : پی پر ویوی رویال رامبل 2011
تاریخ : 30 ژانویه 2011
مکان : بوستون ، ماساچوستدارک مچ قبل از پی پی وی :

R-Truth تونست Curt Hawkins رو شکست بده.


ابتدا بسته های ویدئویی در نظر گرفته شده رو می بینیم.رود تو رسلمنیا آغاز شده.ویدئویی از های لایتهای برندگان قبلی رامبل می بینیم که به مین اونت رسلمنیا رفتن.همینطور صحنه هایی از آستین ، د راک ، سینا و ...
کول ، استرایکر و جری لاور تو جایگاهشون قرار گرفتن و خوش آمد میگن.شوء شروع میشه.


بازی اول - عنوان سنگین وزن جهان
اج در مقابل دولف زیگلر

تونی میشل بازی رو معرفی میکنه.ابتدا اج به رینگ میاد.حالا ویدئویی ار آخرین اسمکدان می بینیم که در اون اج از اسپیر استفاده کرد و زیگلر رو برد و بعد ویکی اومد و اسپیر رو ممنوع کرد.در همین حین ویکی گررو هم میاد و به اج میکه منو ببخش.تو نمیتونی امشب از اسپیر استفاده کنی.اگه استفاده کنی بازی دی کیو و بوی فرند من قهرمان میشه.حالا دولف زیگلر پا به رینگ میزاره.بازی شروع میشه.اونها همدیگه رو قفل کردن.رایت هند و نی از اج.اج حمله رو شروع میکنه.اما زیگلر اج رو به کرنر میفرسته.اج در کرنر یه سری نی میزنه و کاور میکنه که موفق نیست.اج حمله میکنه و 3 بار کاور که هر سه بار موفق نیست.کنار طناب ها اج رایت هند میزنه.اج سر زیگلر رو میکشه به سمت طناب و اون رو پایین میکشه.بیرون رینگ اج رو زیگلر کار میکنه.

زیگلر به رینگ برمیگرده.رو گردن اج کار میکنه.زیگلر رو پشت اج کار میکنه و همچنین بیشتر رو گردن اج.هدلاک از زیگلر ولی اج میجنگه و یه آیرش ویپ به زیگلر میزنه.در برگشت اج از زیگلر بیگ بوت میخوره .زیگلر میره تا سانسیت فلیپ رو بزنه که اج نمیزاره و فیس فرست میکنه.کاور از اج 1...2....حالا زیگلر یه ضربه زانو و نک بریکر میزنه و کاور 1.....2.....در ادامه زیگلر کنترل بازی رو تو دست داره.بیگ البو از زیگلر و کاور 1.....2....اج طنابها رو گرفته که زیگلر اون رو سمت تماشاگرا میفرسته.میره و اج رو میاره تو رینگ و کاور 1.....2......زیگلر روی گردن اج زوم کرده.حالا اج به بازی برمیگرده.هر دو استار کراس بادی رو اجرا میکنن.زیگلر میره تا از بالای طنابها البو بزنه اما اج نمیزاره.در ادامه زیگلر میره تا لگ دراپ فینیشر رو بزنه که اج نمیزاره و یه پاور بامب میزنه و کاور 1...2...

اج بالای طنابها رفته اما زیگلر ملاقاتش میکنه و هدبات میزنه.زیگلر میره تا سوپلکس بزنه اما اج بدل میکنه و میره برای کراس بادی که زیگلر نمیزاره.کاور از زیگلر 1........2....دراپ کیک از زیگلر.حالا شارپ شوتر از اج ولی زیگلر موفق میشه طنابها رو بگیره.یه لگ دراپ از زیگلر و کاور 1...2......اج کنترل بازی رو تو دست داره و میره تا اسپیر بزنه .ویکی داد و فریاد میکنه.ولی زیگلر اسلیپر هلد رو اجرا میکنه.اج موفق میشه از دستش فرار کنه و بیگ دی دی تی میزنه .کاور 1...2........حالا ویکی داور رو خل میده.ویکی میاد بالا و یه سیلی تو گوش اج میزنه.زیگلر میاد تا اج رو بزنه اما اج جا خالی میده و زیگلر به ویکی میخوره.کاور از اج 1..2........ویکی دوباره میاد بالا و یه بار دیگه میزنه تو گوش اج.حالا کلی کلی میاد و ویکی گررو رو میزنه.زیگلر در این لحظه از فرصت استفاده میکنه و فینیشرش رو میزنه و کاور 1.....2...........اسلیپر هولد از زیگلر اما اج خارج میشه.حالا اسپیر از اج ولی نه داور هست و نه ویکی.اج کاور میکنه وبالاخره داور میاد.1.....2.........3

برنده و همچنان قهرمان : اج

در ادامه در بک استیج متیوز کنار میز و رایلی هست.میز در مورد قهرمانیش صحبت میکنه و میگه امشب حفظش میکنه.رایلی میگه د میز با عنوان به مین اونت رسلمنیا میره و ...


بازی دوم - عنوان دبلیو دبلیو ای
د میز در مقابل رندی اورتن


به رینگ بازی برمیگردیم و رندی اورتن میون نشویق شدید هواداران وارد میشه.نفر بعدی د میز هست که با الکس رایلی میاد.جاستین رابرتز شروع به معرفی هر دو استار میکنه و رینگ بازی به صدا در میاد.هر دو استار قفل کردن اما اورتن رایت هند میزنه.در کرنر رندی رایت هند و کیک میزنه.حالا رندی د میز رو از رینگ پرت میکنه بیرون.رندی میره و دوبار د میز رو به دیواره کنار رینگ میزنه.یه بیگ کلوسلاین از رندی.میایم به رینگ و رندی کاور میکنه 1...2......استامپ از رندی.رندی د میز رو به کرنر میفرسته اما در برگشت میز البو میزنه.

دوباره رندی بازی رو تو دست میگیره.در کرنر رو میز کار میکنه.حالا رایلی میاد بالا و بدون اینکه داور ببینه رندی رو میزنه.میز دقایقی از بازی رو تو دست میگیره.ولی دوباره رندی با کلوسلاین به بازی برمیگرده.اورتن میره سمت میز در کرنر که میز جا خالی میده.حالا د میز در کرنر روی رندی کار میکنه و لگد میزنه.کاور از میز 1...2...میز داور رو گیج میکنه و رایلی دوباره به رندی حمله میکنه.کاور از میز 1...2.....میز هد لاک کرده.رندی برمیگرده اما میز یه لگد میزنه.کاور از میز 1....2..یه رانینگ بوت از میز و دوباره کاور 1......2....میز به حملاتش ادامه میده و البو میزنه.

میز میره پایین رینگ و روی رندی کار میکنه.بیگ نی از میز و کاور 1...2....هد لاک از میز.رندی میجنگه و به بازی با یه اسلیپر هولد برمیگرده.میز میره برای سوپلکس که رندی نمیزاره و بک دراپ میزنه.رایت هند از رندی.در بالای طنابها یه سوپـ ـر سوپلکس از رندی می بینیم . کاور 1....2......رندی حملات رو ادامه میده و حالا دی دی تی .در پایین رینگ میز رو رندی کار میکنه و بک دراپ میزنه.میز حواس داور رو پرت میکنه و رایلی پایین رینگ به رندی حمله میکنه.در ادامه ی بازی رندی اورتن با یه رایت هند به بازی برمیگرده.میز میخواد حمله کنه اما رندی با دو تا کلوسلاین و یه پاور اسلم کنترل بازی رو تو دست داره.استامپ از رندی.

بیگ نی دراپ از رندی و کاور 1....2......رایلی حواس داور رو پرت میکنه و میز نک بریکر میزنه.رندی میره برای آر کی او که میز نمیزاره و میخواد اسکال کراشینگ رو بزنه که رندی هم نمیزاره و یه بیگ اسلم میزنه.کاور از اورتن 1....2.....اما نمیشه.میز پایین افتاده و میره عنوانش رو برمیداره و میره.رندی میره و یه کلوسلاین بهش میزه و به رینگ برمیگردونش.دوباره رایلی حواس اورتن رو پرت میکنه و میز دی دی تی میرنه و کاور 1.....2.....حالا نکسوس بدون سی ام پانک دیده میشن.اونا به رینگ میان.نکسوس و رندی با هم روبرو شدن.رایلی میره تا کیف رو بیاره که رندی پرتش مبکنه پایین.حالا میز میاد به رندی حمله کنه که اورتن یه آر کی او بهش میزنه.ولی در این لحظه سی ام پانک میاد و جی تی اس رو به رندی اورتن میزنه.میز هم کاور میکنه . 1.....2.....3

برنده و همچنان قهرمان : د میز
بعد از بازی نکسوس و پانک رینگ رو ترک میکنن.د میز از بردش شوکه شده و ...

در بک استیج کودی رودز رو می بینیم که میگه ناراحته از اینکه تو رامبل نیست.میگه می بردم و به مین اونت رسلمنیا می رفتم.میگه از اینکه ری عذرخواهی نکرده تاراحتم و ...


بازی سوم - عنوان دیـ واس
ناتالیا در مقابل لیکول

ابتدا میشل مک کول و لیلا به رینگ میان.بعد از اون ناتالیا به رینگ میاد.در همین ابتدا یه ایمیل میاد و جی ام راء میگه که بازی به فیتال فور وی تغییر کرد و ایو تورس به بازی اضافه میشه.هر چهار دیـ وا باید مقابل هم قرار بگیرن.زنگ بازی به صدا در میاد و لیکول دو تایی روی ایو و ناتالیا کار میکنن.در ادامه ناتالیا به بازی برمیگرده و روی لیکول کار میکنه.ناتالیا لیلا رو کاور کرده 1....2....میشل میره و ایو رو بیرون میکنه.ناتالیا هم بیرون افتاده.

حالا فقط لیکول تو رینگ هستن و فیس تو فیس شدن.ناتالیا و ایو برمیگردن و به لیکول حمله میکنن.ناتالیا شارپ شوتر رو میزنه اما لیلا میاد و نمیزاره.حالا ناتالیا یه دبل شارپ شوتر به ایو و لیلا همزمان میزنه.مک کول میاد و نمیزاره.ایو از رینگ خارج میشه.ناتالیا روی لیکول کار میکنه و موفق هست.در کرنر ناتالیا روی لیلا کار میکنه.یه اسپاینینگ کلوسلاین از ناتالیا روی لیلا.مک کول میاد تا به ناتالیا لگد بزنه که ناتالیا جا خالی میده و به لیلا میخوره.

کاور از ناتالیا 1......2....ایو میاد و روی ناتالیا کار میکنه.ایو فینیشر خودش رو به لیلا میزنه و کاور 1......2........3. در همین حال مک کول هم ناتالیا رو کاور کرده بود که بعد به داور اعتراض کرد.ولی داور گقت که مال تو رو ندیدم.ایو پیروز شد.


برنده و قهرمان جدید : ایو تورس
در بک استیج گیل کیم ، بلا تویینز و دنیل برایان هستند.متیوز از برایان برنده ی رامبل رو میخواد که برایان از برد خودش و ... میگه.سپس یه درگیری هم بین گیل کیم و بلا توییز میشه که در نهایت بری بلا یه سیلی به برایان میزنه و گیل کیم هم یه سیلی به نیکی بلا میزنه.


میـن اونـت
رویال رامبل


جاستین رابرتز شروع میکنه و قوانین بازی رو اعلام میکنه.بازی شروع میشه و نفر اول پانک هست.بعد از اون سریع گروه د کور میاد و بهش حمله میکنن.از اونور گروه نکسوس میاد و میان تو رینگ.تو رینگ هرج و مرج شده .حالا جی ام راء ایمیل میده که بازی هنوز شروع نشده و فقط پانک الان تو بازی هست.میگه برگردید و برید تو لاکر روم خودتون.اونا میرن و نفر دوم برایان هست که به بازی میاد.برایان رو پانک کار میکنه.قصد داره حذفش کنه اما موفق نیست.نفر سوم میاد .

اون جاستین گابریل هست.گابریل میره و به پانک حمله میکنه.قصد داره پانک رو حدف کنه.برایان میاد و گابریل رو حذف میکنه.پانک و برایان درگیر هستن که نفر چهارم زک رایدر میاد.
رایدر میره و به برایان حمله میکنه.حالا به پانک هم حمله میکنه.آپرکات از برایان روی رایدر.رایدر و برایان درگیر هستن.رایدر قصد داره برایان رو حذف کنه که موفق نیست و برایان حذفش میکنه.حالا برایان یه لگد به پشت پانک میزنه.نفر بعدی ویلیام ریگال هست.ریگال میاد روی پانک کار میکنه.یه سوپلکس و رانینگ نی زیبا از ریگال.

پانک یه لگد به سر ریگال میزنه.از اونور برایان هم به لگد به ریگال میزنه.نفر بعدی دیبیاسی هست.اون با ماریس میادسریع میره به برایان حمله میکنه.تد سعی میکنه پانک رو حذف کنه و از اونور برایان رو ریگال کار میکنه.
برایان تلاش میکنه تد رو حذف کنه.نفر بعدی موریسن هست.موریسن میاد و روی ریگال کار میکنه.حالا روی دیبیاسی . روی برایان و روی پانک.عالی کار میکنه.تد سعی میکنه موریسن رو حذف کنه.

ریگال میاد و موریسن رو هل میده اما موریسن پاش رو روی پله ها میزاره.حالا تد موفق میشه ریگال رو حذف کنه.موریسن میاد و روی تد کار میکنه.نفر بعدی یوشی تاتسو هست.تاتسو میاد و به تد می پیونده.نفر بعدی هاسکی هریس هست.هاسکی میره پیش پانک.حالا هاسکی و پانک دو نفری روی موریسن کار میکنن.نفر دهم چاوو گررو هست.تد و تاتسو گوشه کار میکنن.چاوو میره و یه سوپلکس به تد میزنه.چاوو و پانک درگیر هستن.حالا چاوو و موریسن درگیر میشن.نوبت برایان میشه تا از چاوو ضربه بخوره.

هاسکی به چاوو حمله میکنه.نفر بعدی مارک هنری هست.
هنری میره و به همه هد بات میزنه و چاوو رو بلند میکنه و پرتش میکنه بیرون.حالا تاتسو رو حذف میکنه.هاسکی و پانک دو نفری روی هنری کار میکنن.نفر بعدی جی تی جی هست.هاسکی سعی میکنه برایان رو حذف کنه.نفر بعدی میشل مک گیلیکاتی هست.مک گیلیکاتی جی تی جی رو حذف میکنه.حالا روی موریسن کار میکنه و با هاسکی دو نفری روی تد کار میکنن.تد حذف شد.نفر بعدی کریس مسترز هست.مسترز با نکسوس میجنگه.

مسترز میره تا با مستر المپیا پانک رو حذف کنه که مک گیلیکاتی نمیزاره.نفر بعدی دیوید اوتانگو هست.برایان بدست نکسوس حذف شد.همینطور کریس مسترز هم حذف شد.حالا تلاش میکنند تا موریسن رو حذف کنن.بله موریسن هم حذف شد.حالا نکسوس و هنری موندند.روی هنری کار میکنن و موق میشن اون رو حذف کنن.نفر بعدی تایلر رکس هست.

رکس با نکسوس میجنگه.حالا رکس هم حذف میشه.نفر 17 کازلاف هست.نکسوس و کازلاف درگیر میشن و کازلاف هم حذف میشه.

نفر بعدی آر تروف هست.همون اتفاق کازلاف واسش میوفته و حذف میشه.حالا سورپرایز اول شکل میگیره.کالی برمیگرده .کالی میاد و رو همشون کار میکنه و هاسکی رو حذف میکنه.پانک میگه به من رحم کن ! نفر بعدی میسون رایان هست.کالی میاد تا یه کلوسلاین به رایان بزنه که خودش حذف میشه !!
سورپرایز دوم بوکر تی !!! در میون تشویق شدید هواداران وارد رینگ میشه.بوکر تی میاد و به همه ی اعضای نکسوس حمله میکنه.

از پانک گرفته تا اوتانگو.در نهایت میسون رایان بوکر تی رو در عین ناباوری حذف میکنه.نفر بعدی کسی نیست جزء جان سینا.در میون تشویق شدید هواداران وارد رینگ میشه.سینا میاد و به همه حمله میکنه.میسون رایان رو حذف کرد.اوتانگو و مک گیلیکاتی هم حذف کرد.سینا میره تا روی پانک کار کنه.نفر بعدی هورنسواگل هست.اون میاد.پانک میره تا سینا رو حذف کنه که موفق نیست و سینا موفق میشه پانک رو حذف کنه.یه جورایی هورنسواگل هم تو حذف پانک کمک کرد.سینا و هورنسواگل منتظر نفر بعدی هستند.

تایسون کید میاد.سینا یه AA به کید میزنه و میده تا هورنسواگل هم یه AA به کید بزنه.کید هم حذف میشه.هید اسلتر وارد میشه.سینا اسلتر رو هم حذف میکنه.نفر بعدی کوفی هست.کوفی و سینا شروع به درگیری میکنن.نفر بعدی جک سواگر هست.جک میاد و روی کوفی و سینا کار میکنه.نفر بعدی شیمس هست.شیمس میاد و روی همه کار میکنه.جک نمیتونه سینا رو حذف کنه ولی از اونور شیمس هورنسواگل رو حذف میکنه.
نفر بعدی ری مستریو هست.

ری میاد و یه 619 به جک میزنه.اما شیمس یه کلوسلاین بهش میزنه.ری موفق میشه جک رو حذف کنه.نفر بعدی وید برت هست.اون نفر 30 هست.بعد از وید برت دولف زیگلر میاد.فیس ها تلاش میکنن تا وید برت ور حذف کنن.دولف و برت میرن سمت سینا.
نوبت به سورپرایز بعدی هست.کوین نش وارد میشه.همه ی استارها شوکه شدند.تماشاگران به شدت خوشحال هستند.نش روی همه ی استارها کار میکنه و کنترل کامل بر بازی رو داره.حالا میره سمت سینا.

یه بیگ کلوسلاین بهش میزنه.نفر بعدی درو مکینتایر هست.اون میاد و با شیمس تیمی کار میکنه.جالا نش هم اضافه میشه به اونها. ری یه 619 به نش میزنه.نش روی وید برت کار میکنه.نفر بعدی الکس رایلی هست.آهنگ د میز زده شد.میز میاد به میز گزارشگران می پیونده.
نفر بعدی کسی نیست جزء بیگ شو ! در این لحظه نش حذف شد !! در رمپ بیگ شو و نش فیس تو فیس کردند و با هم صحبت کردند.چوک اسلم از بیگ شو روی برت.زیگلر رو حذف کرد.ازکیل جکسون وارد میشه.

مکینتایر حذف شد.جکسون موفق شد بیگ شو رو حذف کنه !! وید برت و جکسن متحد شدن.نفر بعدی سانتینو مارلا هست.شیمس یه بیگ بوت به سانتینو زد و مثل اینکه حذفش کرد.جکسون تلاش مکینه تا سینا رو حذف کنه اما موفق نیست و میره تا خودش حذف بشه اما برت کمکش کرد.نفر 38 آلبرتو دل ریو هست.الکس رایلی هم حذف شد.نفر بعدی رندی اورتن هست.رندی هم میون تشویق شدید هوادارا میاد و اول همون پایین رینگ به دل ریو حمله میکنه.یه آر کی او روی پله ها به دل ریو میزنه.یه آر کی او هم به کوفی میزنه و حذفش میکنه.حالا رندی و سینا فیس تو فیس شدن !

آرم رسلمنیا 27 رو می بینیم.نفر 40. کین وارد میشه !! کین میاد و با اورتن درگیر میشه.حالا به جکسون حمله میکنه.کین موفق میشه جکسون رو حذف کنه اما ری میاد و در عین ناباوری کین رو حذف میکنه !! از اونور وید برت از فرصت استفاده میکنه و ری رو حذف میکنه !!!
در حال حاضر دل ریو ، اورتن ، سینا و وید برت تو رینگ هستند.برت و سینا با هم کار میکنن و رندی و دل ریو با هم.برت سعی میکنه سینا رو حذف کنه اما موفق نیست.اورتن و سینا بار دیگه فیس تو فیس شدند.

رندی میره برای آر کی او ولی نمیتونه و سینا میره برای AA که اونم نمیتونه.ناگهان میز میاد تو رینگ . حالا همه گیج شدند و در این بین سینا حذف میشه !!!
وید برت ، دل ریو و رندی اورتن موندن.دل ریو و برت تیمی روی رندی کار میکنن.اورتن برمیگرده و پاور اسلم به برت میزنه و بک بریکر به دل ریو.رندی موفق میشه وید برت رو حذف کنه.حالا لحظه ی آخر فرا رسید و دل ریو از پشت اومد و رندی رو حذف کرد !!

بله برنده ی رویال رامبل 2011 کسی نیست جزء آلبرتو دل ریو !

اما ناگهان سانتینو میاد تو رینگ و میره تا دل ریو رو حذف کنه.مثل اینکه اون حذف نشده بود ! ولی باز هم دل ریو موفق میشه اون رو حذف کنه و در پایان به همراه آنوسر شخصی خودش جشن بگیره.

آلبرتو دل ریو به مین اونت رسلمنیا 27 راه یافت !